Правни услуги

1 лева
Обслужване
Обява от
Частно Лице
Тип Обява
предлага

1. Правни консултации, свързани с регистрирането на търговски дружества(ЕООД, ООД, ЕТ, АД, ЕАД) в Търговският Регистър, както и регистрация на Юридически лица с нестопанска цел в Окръжен съд, включително подготовка на документи и регистрация на фирма, запазване на име, предоставяне на адрес за седалище на фирмата адрес за кореспонденция.

Съдействие при подготвяне на документи за сделки с движими и недвижими имоти, изповядване на сделки при нотариус. Изготвяне на проекти на покупко-продажби, дарения, завещания и др. Проследяване на собственост на недвижимия имот, снабдяване с удостоверение за наличие или липса на тежести, деклариране на придобит движим/недвижим имот в ДМДТ, както и регистрация на недвижим имот в КККР

3. Консултиране относно влизане в процедура по придобиване на българско гражданство за лица, доказващи български произход или на общо основание. Преглед, обработка и подготовка на всички необходими документи. Съдействие за придобиване на продължително и постоянно пребиваване в Република Българгия.
Подготовка на всички необходими документи за получаване на мулти виза "D" за лица желаещи да пребивават продължително или постоянно в Република България.

4. Изготвяне на всякакви пълномощни и декларации.

Изготвяне на правни становища и консултации в сферата на гражданско и административно право.

Посещения: 44