vip

ММБ Инвест ЕООД - Строително Монтажни Дейности

Договаряне

=

Фирма “ ММБ ИНВЕСТ “ ЕООД - офис в град Свищов -

Извършва следните СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ :

1. * Гибс-шпакловане , зидане , реконструкции , теракот , мрамор .

2. * Топло-изолация ( външно и вътрешно ) с фибран и студиопор .

3. * Мазилки ( силиконова и минерална , цвят по избор на клиента ) .

4. * Монтаж на гибскартон на стени и тавани , арт - декор , тапет .

5. * Окачени тавани ( конструкции с орнаменти , осветление ) .

6.* Подмазване на монтирани НОВИ дограми ( прозорци и врати ) .

7. * Боядисване ( външно и вътрешно ) на Недвижими Имоти .

8. * Работа със скайлифт ( височинна работа ) със Сертифицирана

Правоспособност ( 1 А , 1 В , 3 А , 3 Б ) , Справка : www.jobsafe .

9. * Индустриално боядисване , подготовка ( бластиране ) на

промишлени съоръжения : кораби , рафинерии , халета ,

цистерни , камиони и други .

10. * Изграждане на частни паркинги с бетонови (със сив цвят ) тухли

+ обозначителна / с червен цвят / настилна маркировка

и по избор на клиента ( Идеен Проект , Консултация ) .

11. * И други съпътстващи Строително Монтажни Дейности ,

Консултации и Услуги .

12. * Компанията " ММБ Инвест " ЕООД - приема оферти от цяла България , също и от чужденци собственици на Недвижими имоти в страната или в Европейска страна -

в този случай е необходимо да направите конкретна оферта и запитване на Email : m.b***@abv.bg


ВАЖНО : Чуждестранните клиенти говорещи - руски , турски или английски език , могат директно да направят запитване на родния си език . Благодаря за вниманието и отделеното време .!

IMPORTANT : For English-speaking clients ,

The company " MMB Invest " Ltd. - accepted offers from Bulgaria ,

also by foreigners owners of real estate in the country or a European country -

in this case it is necessary to make a specific offer and request to Email : m.b***@abv.bg

IMPORTANT: Foreign clients speaking in Russian, Turkish or English can directly query their native language. Thanks for your attention and your time.

ДЕЙНОСТ : Първо се изготвя предварителен Идеен проект по

възложените критерии на клиента , консултиране и

възлагане на Изпълнителя * ММБ ИНВЕСТ ЕООД *

за детайлна обоснована оценка съответстваща на

конкретен строително монтажен обект .

* Успешно завършени строителни обекти в България и чужбина

( Русия , Великобритания , Израел , Холандия и Швеция ) .

* Фирмата издава фактури за всеки завършен етап от строителните услуги .

* Работи се по договорен срок за изпълнение на строителния ( обект )

ремонт , монтажна дейност , консултация , услуга .

* Разполагаме с набор от езикови специалисти - за удобство и комфорт на

чуждестранните клиенти : руски , турски и английски език .

§ КОМПАНИЯТА * ММБ ИНВЕСТ * ГАРАНТИРА ВИСОКО КАЧЕСТВО

НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ !

1. * За контакт : +359 88 686 1769 Михаил Байрактаров

2. * Домейн 1 : www.mmb-invest-ltd.international

3. * Домейн 2 : www.mmb-invest-ltd.website

4. * Viber и WattsApp : +359 88 686 1769 Mr. Mihail Bayraktarov

5. * Skype : mihail.bayraktarov

6. * И-мейл : m.b***@abv.bg

7. * Офис : България , град СВИЩОВ , окръг Велико Търново ,

площад СВОБОДА до БИЛЛА , вход от ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ - 47 ,

южната част на Военния блок .

===

PRESENTATION OF THE ACTIVITY the Bulgarian company MMB INVEST Ltd.

The BG - company * MMB INVEST * LTD - office in town SVISHTOV -

Performs the following CONSTRUCTION - assembly works :

1. * Gibs-plastering , masonry , reconstruction , terracotta , marble .

2. * Thermal insulation ( external and internal ) with fiber and studio foam .

3. * Plasters ( silicone and mineral , color of customer's choice ) .

4. * Installation of gypsum board on walls and ceilings , art - decor , wallpaper .

5. Suspended ceilings ( structures with ornaments , lighting ) .

6. * Replacement of installed NEW joinery ( windows and doors ) .

7. * Painting ( external and internal ) of Real Estate .

8. * Working with skylift ( height work ) with certified competence

( 1 A , 1 C , 3 A , 3 B ) , Reference : www.jobsafe.

9. * Industrial painting , preparation ( blasting ) of industrial facilities :

ships , refineries , halls , tanks , trucks and others .

10. * Construction of private parking lots with concrete ( gray ) bricks +

marking / red / paved markings and according to customer's choice .

11. * And other accompanying building installation activitie s ,

consultations and services .

ACTIVITY: First , preliminary project is prepared on the client's assigned criteria,

consultancy and assignment to the Contractor *MMB INVEST Ltd.*

for detailed reasoned assessment corresponding to a construction site.

* Successfully completed construction sites in Bulgaria and abroad :

( Russia , Great Britain , Israel , the Netherlands and Sweden ) .

* The company issues invoices for each completed construction service stage .

* Work on agreed terms for the construction ( object) repair ,

assembly , consulting , service .

* We have a set of language specialists -

for convenience and comfort of foreign clients : Russian , Turkish and English .

GUARANTEED HIGH QUALITY OF THE OFFERED BUILDING SERVICES !

1. * For Contact : +359 88 686 1769 Mr. Mihail Bayraktarov

2. * Domain 1 : www.mmb-invest-ltd.international

3. * Domain 2 : www.mmb-invest-ltd.website

4. * Viber and WattsApp : +359 88 686 1769 Mr. Mihail Bayraktarov

5. * Skype : mihail.bayraktarov

6. * E-mail : m.b***@abv.bg

7. * Office : Bulgaria , town of Svishtov , County Veliko Tarnovo ,

Svoboda square to BILLA , entrance from 47 Tsar Osvoboditel str. ,

Southern part of the Military Bloc .

=


Посещения: 128