Задължителни земеделски курсове

Договаряне
Обява от
Фирма
Тип Обява
предлага

ГРИЙН АЙ може да Ви съдейства и за всички видове курсове, които се изискват от ДФЗ като:

Курс по Опазване компонентите на околната среда

Задължителен за бенефициенти по Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, и Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР. Курсът е 30 часа.

Курс по Растителна защита – БАБХ на основание чл. 83

Съгласно закона за защита на растенията- „Дистрибуторите, консултантите и професионалните потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба трябва да притежават сертификат, издаден от изпълнителния директор на БАБХ или от оправомощено от него длъжностно лице”. Курсът е задължителен за всички, които нямат висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“. Курсът е 30 часа.

150 часов курс

Задължителен за бенефициенти по мярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски производители” или познатата още като “Млад фермер”. Бенефициенти по мярка 4.1, които са преминали такова обучение получават 5 точки, преди предаването на проект.

Курс по Пчеларство

За бенефициенти, които желаят допълнителни точки за участие по мерките от “Националната програма по пчеларство за периода 2017-2019 г.” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. Курсът е 30 часа.

Курс Биологично земеделие

Предназначен за регистрирани земеделски стопани по Мярка 11 Биологично земеделие от Програмата за развитие на селските региони 2014 -2020г. Курсът е 18 часа.

Курс Обща агроекология

всички бенефициенти, които участват по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. Курсът е 18 часа.

Курсовете могат да се провеждат в присъствена и дистанционна форма!

Телефон за контакти: 0899 28 85 08

Посещения: 29