Предлагаме разработени теми по Бизнес администрация, магистър за НБУ

200 лева
Предлагаме разработени теми по Бизнес администрация, магистър за НБУ
Обява от
Частно Лице
Тип Обява
предлага

Предлагаме разработени теми по Бизнес администрация, магистър за НБУ. Заповядайте в нашият сайт за повече подробности на адрес http://teminbu.run-bg.com/

Темите са развити по следният конспект:


1. Управленският процес. Характеристика на устойчивостта на управленския процес. Поведенчески и институционални аспекти на устойчивостта на управленския процес.
2. Проектно и организационно - структурно осигуряване на управленския процес. Потребност, същност, обхват и организация на проектите. Структурен подход при управление на проектите.
3. Проектите като средство за реализиране на стратегическите фирмени цели. Подбор и селекция на проектите. Модели за оценка на алтернативни проекти. Участници в проектна среда. Ролята на ръководителя на проекта при оценка на проекта.
4. Управление на обхвата на проектите. Структура на работните пакети (WBS) и връзка с жизнения цикъл на проекта. План на контролните точки.
5. Управление на организацията на проектите. Връзка между структурата на организацията и структурата на работните пакети. Матрица за разпределяне на ролите и отговорностите. Организационни структури на проекти - функционална, матрична, проектна йерархия. Нови организационни форми - мрежова структура.
6. Управление на качеството. Основни подходи. Тотално управление на качеството. Стандартизация и качество. Основни положения. Методи. Процеси и организация.
7. Стратегическо управление на човешките ресурси (СУЧР) – теоретико приложни измерения. Принципни различия от УЧР. Промените в стратегията на организациите: търсенето на „човешкото лице” в управлението. Стратегически измерения на промените в УЧР Видове стратегии за управление на човешките ресурси в организациите.
8. Нови предизвикателства и възможности пред СУЧР: глобализация, интеграция, икономика на знанието. Развитие на човешкия потенциал: от знания към компетенции.
9. Стратегии и политики за изграждане на оптимален модел на системата от човешки ресурси. Политиките в СУЧР. Прилагането на добри практики в УЧР като стратегия за управление. Стратегии за корпоративна социална отговорност на фирмите. Стратегическо планиране на човешките ресурси
10. Стратегии и политики за набиране и подбор на човешки ресурси в организациите. Управление на трудовото възнаграждение: политики, системи и практики.
11. Управление на екипи. Същност и разграничения. Видове екипи. Избор между работна група и екип. Крива на екипното съвършенство. Специфика на лидерството в екипна среда - функционален лидерски модел на Джон Ейдър. Особености на мотивацията и екипното взаимодействие.
12. Критерии за оценка на ефективността на екипите. Модели за проектиране и осигуряване на екипна ефективност.
13. Лидерството в управлението. Подходи за определяне на ефективното лидерство и мениджърското умение. Типология на мениджърските профили.
14. Стратегическа ситуация и стратегическа импровизация. Концепцията за
стратегическа ”измама” като средство за управленско въздействие. Очакването
като инструмент за въздействие в организациите.
15. Психология на бизнеса - теоретико-приложни измерения и интердисциплинарни подходи, ключови понятия, операционни и корекционни възможности.
16. Управленско консултиране. Основни и спомагателни роли. Основни принципи. Връзка консултиране - научни изследвания. Организация на процеса на управленско консултиране. Подготовка. Диагностика на организацията. Разработване на предложение. Внедряване на предложенията.
17. Теория на риска. Класификация. Чисти и нови рискове. Критична инфраструктура. Управление на риска - задачи, етапи и стратегии. Трансфер на риска. Основни методи - хеджиране, застраховане и диверсификация. Новата парадигма.
18. Управление на националната икономика. Методи и модели за разработване на балансирани стратегии за устойчиво развитие.
19. Бизнесконтролингът: система за целево-адаптивно управление. Контролингът като система от функции. Основни характеристики на контролинга и връзката му с управленският цикъл. Задачи на контролинга.
20. Концептуален модел на контролинга в бизнесорганизациите – еволюция, цели, задачи и методологически инструментариум на контролинга.
21. Външнотърговска политика. Вътрешно и външно ориентирани тьрговски стратегии и последствия от тяхното прилагане. Функции и роля на Световната търговска организация за създаване на универсален ред в света.
22. Икономически и валутен съюз. Единният вътрешен пазар и европейската валутната система.
23. Структурните политики на ЕС. Цели и инструменти. Инициативи на ЕС. Особености на приложение на отделните политики.
24. Външнотърговска политика на ЕС. Отношения на ЕС със Световната търговска организация. Политиката на сътрудничество за развитие.

Посещения: 234